Úvodní stránka Pobočky Odkazy Kontakty Napište nám

Ochrana před zásahem do osobní svobody 
Prohlášení a plná mocPřestože významné mezinárodní právní dokumenty i právní předpisy České republiky, na prvním místě jmenujme Listinu základních práv a svobod, zaručují nedotknutelnost osoby, jejího soukromí, jakož i osobní svobodu, může ve skutečnosti - ať již v důsledku zlého lidského úmyslu, opomenutí či nedůsledného plnění povinností, mnohdy i nešťastnou souhrou náhod - dojít k porušení těchto významných a garantovaných lidských práv. Každý je bezpochyby povinen chovat se tak, jak právní řád přikazuje, také je jistě oprávněn spolehnout se, že porušení právní povinnosti najde odezvu v právním řádu, který poskytne ochranu práv proti narušiteli, ovšem zároveň je každý oprávněn i povinen vzít osud do svých rukou a činit opatření, aby žádných příkoří zbytečně neutrpěl.

Pro ty občany, kteří chtějí ujistit své okolí o svém jednoznačném stanovisku nepodrobovat se vyšetřovacím a léčebným úkonům bez jednoznačného a výslovného souhlasu, jakož i těm, kterým hrozí vzetí do ústavu, popřípadě řízení o svéprávnosti, jsme připravili prohlášení a plnou moc, které by měly zabránit zdravotnickým zařízením či úředním místům v postupu, který by byl v rozporu s jejich jednoznačně projevenou vůlí.

Text prohlášení a plné moci se opírá o následující zákonná ustanovení.

Podle zákona číslo 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, § 23 odst. 4 je možné bez souhlasu nemocného provádět vyšetřovací a léčebné výkony, a je-li to podle povahy onemocnění třeba, převzít nemocného i do ústavní péče, jen jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sebe nebo své okolí nebo není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného vyžádat si jeho souhlas a jde o neodkladné výkony nutné k záchraně života či zdraví. Podle druhého odstavce téhož paragrafu se vyšetřovací a léčebné výkony provádějí se souhlasem nemocného nebo lze-li tento souhlas předpokládat. Právě aby se zabránilo jakékoli domněnce o předpokládaném souhlasu, podle prohlášení dotyčný paušálně odmítá jakékoli vyšetřovací úkony, léčebnou péči, ledaže by k nim dal výslovný a jednoznačný souhlas.

Pokud by osoba přece jen byla převzata do ústavní péče bez předchozího písemného souhlasu, je podle článku 8 odst. 6 Listiny základních práv a svobod ústavní zdravotnické zařízení povinno do 24 hodin oznámit soudu, který je dále do 7 dnů povinen rozhodnout, zda byl dotčený vzat do ústavní péče za zákonných podmínek. K tomuto účelu je mimo jiné také určena plná moc k zastupování dotčeného v příslušném soudním řízení, které je upraveno v § 191 odst. 1 Občanského soudního řádu. Pokud by žádná osoba nebyla v tomto řízení k zastupování dotčeného zplnomocněna, musel by soud ustanovit opatrovníka.

Podle § 191 odst. 2 Občanského soudního řádu je soud dále povinen rozhodovat o zákonnosti dalšího držení osoby v ústavu zdravotnické péče, je-li osoba omezena ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem v průběhu léčení. Pokud byly dány zákonné předpoklady k převzetí osoby do ústavu, jakož i podmínky zákonného omezení ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem, je soud rovněž ještě povinen rozhodnout, zda další držení v ústavu je přípustné. Soud v tomto případě nařizuje jednání, zve dotčenou osobu, popřípadě jeho zástupce a vyslýchá znalce.

§ 186 odst. 1 Občanského soudního řádu se zabývá řízením o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům (svéprávnosti), popřípadě jejím vrácení. Návrh na zahájení řízení může podat sama osoba, respektive její zástupce či opatrovník, také rodinný příslušník, zdravotnické zařízení či nějaký státní orgán včetně soudu. Řízení o vrácení způsobilosti může vždy podat osoba, které se týká.

Plná moc je formulována jako plná moc k určitým typům řízení. Takováto plná moc může být podle úvahy případně rozšířena nebo naopak zúžena. V rámci těchto typů řízení před soudem či jednání se zdravotnickými zařízeními a jinými státními orgány či osobami je pak zmocněnec oprávněn podávat jakákoli prohlášení, činit procesní právní úkony, dále sám učinit prohlášení o zdravotním stavu nebo za tímto účelem jmenovat odborníka.

Pokud je zmocněncem advokát, bude tato plná moc v zásadě neomezená (advokátovi udělená plná moc zpravidla nebývá omezena na určitý typ řízení nebo některé druhy úkonů). Pokud by však osoba zmocněná nebyla advokátem, může zplnomocněnec o sobě dále ustanovit k zastupování v právních záležitostech advokáta.

Dokument Prohlášení a plná moc má do jisté míry i charakter smlouvy (typem se bude blížit k smlouvě mandátní), protože obsahuje výslovné přijetí pověření zmocněncem. Navíc prohlášení zmocněnce by mělo podpořit prohlášení samotné osoby vahou jeho autority .

Závěr je naopak varováním pro všechny, kteří by (prakticky ve zlé víře) chtěli jednat v rozporu s tímto prohlášením, že se mohou dopustit závažných porušení právních povinností jak občanskoprávních (ochrana osobnosti), tak i trestněprávních.

Prohlášení a plná moc jsou vytvořeny jako univerzální vzor, který zdaleka nemusí vyhovovat všem jednotlivým případům a jejich zvláštnostem. Lze nanejvýš doporučit, aby jakékoli nejasnosti byly konzultovány s právníkem, který požívá důvěry dotčené osoby. Listina by měla být podepsána, opatřena datem a podpis nejlépe ověřen notářem. Měla by být vyhotovena nejméně ve dvou stejnopisech - jak pro oprávněného, tak pro zmocněnce, popřípadě ihned dána k dispozici dotčeným úředním místům nebo zdravotnickým zařízením. Bude-li sepsána formou notářského zápisu, má charakter veřejné listiny a bude vždy uchována ve sbírce listin notáře.

 

následuje vzorový text Prohlášení a plné moci

________________________________________________________________________________________________________

 

P R O H L Á Š E N Í   A   P L N Á   M O C


Já, níže podepsaný .....................

(plné jméno, adresa, povolání, datum a místo narození, rodné číslo)

nezbavený ani neomezený ve své způsobilosti k právním úkonům, plně si vědom všech právních následků těchto mých právních úkonů,

prohlašuji

že zásadně nesouhlasím, abych byl převzat do jakékoli ústavní péče a podroben vyšetřování a léčebné péči, se kterými nevyslovím jednoznačný - co do předmětu, rozsahu a označení oprávněného zdravotnického zařízení, jakož i lékaře - souhlas.

Žádám, aby o všech záležitostech týkajících se mého duševního i fyzického zdraví byl neprodleně informován můj níže uvedený důvěrník a zmocněnec.Pověřuji a splnomocňujipana/paní .............

(plné jméno, profese, adresa včetně všech telefonních čísel, faxu, jiných spojení, rodné číslo)

k mému zastoupení a jednání mým jménem přede všemi soudy, úřady, zdravotnickými zařízeními, lékaři, jakož i jinými osobami v následujících záležitostech:

* jednání se zdravotnickým zařízením o mém vyšetření, léčení či hospitalizaci a projevu souhlasu k těmto úkonům;

* řízení před soudem ve věci zákonnosti převzetí mé osoby do ústavu vykonávající zdravotnickou péči (dle § 191a odst. 1 OSŘ);

* řízení před soudem ve věci zákonnosti omezení mé osoby ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem v průběhu léčení (dle § 191a odst. 2 OSŘ);

* řízení před soudem o přípustnosti dalšího držení v ústavu ( § 191d odst. 1 OSŘ);

* řízení před soudem o omezení, zbavení nebo vrácení způsobilosti k právním úkonům (dle § 186 odst. 1 OSŘ);

Zmocněnec je oprávněn podávat mým jménem návrhy, činit prohlášení, podávat odvolání, jakékoli jiné opravné prostředky, žádat mé další vyšetření, navrhovat ustanovení či přímo jmenovat znalce. Je oprávněn přijímat a nahlížet do veškeré mé zdravotní dokumentace.

Podle svého nejlepšího přesvědčení je oprávněn dát nebo naopak odepřít souhlas s vyšetřovacími léčebnými úkony nebo převzetí mé osoby do zdravotnického zařízení či ústavu vykonávající zdravotní péči.

Zmocněnec je oprávněn podle svých nejlepších znalostí a profesionálních dovedností posoudit a učinit prohlášení o mém zdravotním stavu, respektive za tímto účelem ustanovit zástupce nebo jmenovat znalce.

Je-li mým zmocněncem advokát, není tato plná moc dle § 25 odst. 1 OSŘ omezena. V opačném případě je můj zmocněnec oprávněn mi ustanovit advokáta.


Tato plná moc zaniká jejím odvoláním vůči zmocněnci či výpovědí ze strany zmocněnce.
Já, níže podepsaný ....................

(jméno, adresa, profese, rodné číslo)

přijímám mi tímto výše udělené pověření a zmocnění a zavazuji se je vykonávat podle svého nejlepšího vědomí, svědomí i profesionálních znalostí a dovedností k ochraně práv a zájmů mého mandanta a zmocnitele.

Prohlašuji, že právní úkon výše uvedený považuji za platný a účinný a mého zmocnitele za plně způsobilého k právním úkonům.

Všechny třetí osoby, které budou jednat v rozporu s vůlí zmocnitele, se mohou dopustit porušení ustanovení § 11 a následující Občanského zákoníku (ochrana osobnosti), § 23 a 24 zákona číslo 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (poučení a souhlas nemocného), jakož i příslušných ustanovení trestního zákona.

Tato listina je vyhotovena ve dvou originálních stejnopisech s ověřenými podpisy zmocněnce i zmocnitele. Každá strana má k dispozici jeden originál.
V ……………........., dne ....................TOPlist